Uusien työpaikkojen syntymistä vauhditettava ja yrittäjyyttä helpotettava

Ajankohtaista

tyota

Nuorten opiskelumahdollisuudet turvatta

Suomalainen työelämä on viime vuosina ollut monenlaisessa murroksessa. Työmarkkinoilta poistuu joka vuosi enemmän ihmisiä kuin sinne tulee uusia nuorempien ikäluokkien työntekijöitä. Taloustaantuma on lisännyt työttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyys kohtaa entistä useampaa. Samaan aikaan taantuman kanssa Suomen teollisuus käy läpi rakennemuutosta, joka on merkinnyt työpaikkojen häviämistä metsäteollisuudessa, metalliteollisuudessa sekä ict-sektorilla. Muutos ei ole ensimmäinen rakennemuutos, mutta yhdessä pysähtyneen talouskasvun kanssa siihen vastaaminen on vaikeampaa kuin 90-luvun lamasta nouseminen. Uutta työtä on löydettävissä perinteisten alojen uusiutumisella sekä kasvavan palvelusektorin piiristä.

Pysyviin työsuhteisiin

Työelämässä kasvavana trendinä on itsensä työllistävien lukumäärän lisääntyminen. Vaikka valtaosa palkansaajista on edelleenkin pysyvässä kokoaikaisessa työsuhteessa, joutuu entistä useampi tekemään osa-aikatyötä vastentahtoisesti tai tekemään työtä, jossa ei työtuntien määrä ei voi etukäteen tietää (nollasopimukset).

Jokaiselle nuorelle opiskelu- tai työpaikka

Suomi pärjää globaaleilla markkinoilla korkeatasoisella osaamisella ja teknologialla. Kaikille nuorille on tarjottava mahdollisuus ammattikoulutukseen, työssä ollessa on oltava mahdollisuus oman ammattitaidon päivittämiseen ja kehittämiseen. Työelämän laatua ja työhyvinvointia on kehitettävä, jotta suomalaiset yritykset pärjäävät laadulla ja osaamisella kovassa kansainvälisessä kilpailussa.

Maahanmuuttajia tuettava työhön pääsyssä

On tuettava työn tuottavuuden kasvua ja työhön osallistumisasteen nousua eli parempaa työllisyysastetta. Työuria on pidennettävä, maahanmuuttajien työllisyysastetta on lisättävä, työelämän on joustettava myös työntekijöiden elämäntilanteen mukaan.

Työelämän laatuun satsattava

Suomessa on pitkät perinteet kolmikantaisesta työelämän asioiden kehittämisestä ja uudistamisesta. Eläkeuudistus on hyvä esimerkki tästä. Työurien pidentämiseksi tarvitaan kuitenkin sitä, että on riittävästi työpaikkoja, joissa voi jatkaa työuraa. Lisäksi työelämän laatua on parannettava, jotta nykyistä harvempi työntekijä menettäisi työkykynsä ennenaikaisesti.

Naisten ja miesten palkkaeroa kavennettava

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole vielä työelämässä toteutunut. Samapalkkaisuustavoitteita ei ole saavutettu vielä eli tehtävää riittää. Tarvitaan selkeä ohjelma, millä päästään tavoitteeseen. Työn ja perheen yhteensovittamista on parannettava ja isiä kannustettava pitämään enemmän vanhempainvapaita. Perhevapaakustannusten tasausta on edelleen kehitettävä.

Tuula Haatainen