Lapsiperheköyhyyteen puuttuminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Lapsiperheköyhyys on yksi suurimmista lasten eriarvoisuuden aiheuttajista. Suomalaisista lapsista jopa 10-12% elää köyhyydessä. Lapsen kokema köyhyys aiheuttaa osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta sekä häpeää.

Perheiden heikko taloudellinen tilanne voi vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen merkittävällä tavalla. Ongelmat voivat näyttäytyä alhaisena koulutustasona, mielenterveysongelmina ja muuhun väestöön verrattuna heikkona hyvinvointina. Köyhyys on keskeinen riskitekijä lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle.
Poliittisten päätösten yhteydessä tehtävästä lapsi- ja perhevaikutuksien arvioinnin toteuttamisesta tulisi pitää kiinni. Päätösten vaikutuksia lapsiin ja perheisiin pitää arvioida päätöksenteossa niin kunnissa kuin maan hallituksen toimesta. On myös huomioitava päätösten tulonjakovaikutus ja kuinka ne vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Lapsiperheköyhyyden syynä on usein työssäkäyvien vanhempien hajanaisesta työmarkkina-asemasta, pätkätyösuhteista, osa-aikatyöstä ja matalapalkkaisuudesta johtuva pienituloisuus. Muita syitä voivat olla esimerkiksi yksinhuoltajuus tai vanhempien työkyvyttömyys. Hallituksen viimeaikaiset leikkaukset ovat kohdistuneet vähävaraisiin perheisiin ja perheiden eriarvoisuus on kasvanut. Liian alhainen perusturvan taso ja etuuksien leikkaukset tuntuvat kipeästi.

Huono-osaisuus on sitkeästi sukupolvelta toiselle periytyvää ja ongelma kaipaa ratkaisuja. Tarvitsemme yhteistyötä eri toimijoiden välillä, johdonmukaista politiikkaa ja pitkäjänteistä työtä lapsiperheköyhyyden kitkemiseksi. Voimme vähentää perheiden välistä eriarvoisuutta huolehtimalla perhe-etuuksien riittävästä tasosta, koulutuksen riittävistä resursseista ja opiskelun tuesta kaikilla asteilla sekä kaikkien lasten mahdollisuudesta harrastaa.
Tarvitsemme eriarvoistumisen kitkemiseen kansalaisyhteiskunnan laajemmin mukaan. Erilaiset kansalaisjärjestöt tekevät upeaa työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi. Siksi järjestöjen resurssit tehdä tärkeää auttamistyötä on turvattava ja kuntien ja maakuntien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa.