Päihderiippuvaisten odottavien äitien kuntoutus on turvattava

Odottavien ja juuri synnyttäneiden kuntoutukseen erikoistuneissa Pidä kiinni -ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä autetaan vuosittain 240 äitiä ja vauvaa. Kuntoutus on ainutlaatuista Suomessa. Sille on myös todellista tarvetta, sillä naisten päihteiden käyttö on kasvanut ja vuosittain 3600–6000 vauvan kehitys on vaarassa päihteiden käytön takia.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmän kokonaiskustannukset ovat noin 8,5 miljoonaa euroa vuodessa, josta kuntien osuus on ollut noin puolet. Toinen puoli rahoituksesta on järjestynyt avopalveluihin RAY:n ja ensikotikuntoutukseen valtion yhteisjärjestelyllä vuodeksi kerrallaan jo viiden vuoden ajan. Hoitojärjestelmään kuuluu kuusi ensikotia ja seitsemän avopalveluyksikköä. Kuudessa ensikodissa on yhteensä 30 perhepaikkaa.

Nyt toiminta on vaakalaudalla. Hoitojärjestelmälle ei ole pysyvää rahoitusta, ja tämän vuoden valtionapua leikattiin kolmanneksella 1,5 miljoonasta. Tilanne on kestämätön niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Kuntouttamatta jättäminen on kallista: pelkästään yhdeltä vuodelta hoitojärjestelmän piirissä olevien vauvojen huostaanoton ja äitien päihdehaittojen kustannukset olisivat 16,9 miljoonaa.

Hoitojärjestelmän pysyvän rahoituksen turvaaminen on ollut mukana jo aikaisemmissa hallitusohjelmissa, mutta asia on edelleen ratkaisematta. Kuntien taloudellinen tilanne on tiukka ja on epärealistista ajatella, että ne pystyisivät ottamaan nykyistä suurempaa taloudellista vastuuta hoitojärjestelmästä. Tämän erityisen vaativan sosiaalipalvelun tulevaisuus ei voi odottaa sote-uudistusta. Hallitukselta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä tarvitaan nyt ripeitä toimia.

Päihteitä käyttävien odottavien äitien kuntoutuksesta on saatu hyviä tuloksia. Pidä kiinni -kuntoutuksessa olleista äideistä kaksi kolmasosaa pystyy toimimaan vauvan ensisijaisena huoltajana ja huostaanottoa ei tarvita. Vauvojen kehitys on lastenpsykiatrisen seurannan mukaan normaalilla tasolla 1-vuotiaana. Valtaosa kuntoutukseen tulevista äideistä on päihteiden sekakäyttäjiä, joiden päihteiden käyttö on jatkunut vuosia.

Päihderiippuvuudesta irti pääseminen on pitkä prosessi, joka vaatii vanhemmalta täydellistä elämänmuutosta. Odotusaika on kuitenkin äidille erityinen mahdollisuus miettiä omaa elämäntilannetta ja halua muutokseen on tuettava kaikin tavoin. On erittäin tärkeää, että äideillä on mahdollisuus saada vapaaehtoista kuntoutusta.