Soten valmistelua on jatkettava -markkinamalli hylättävä

Sote-uudistus on välttämätön. Minusta on myös välttämätöntä, että uudistus tehdään vastuullisesti, ja kestäväksi yli vaalikausien ja eri hallituskokoonpanojen. Emme halua mallia, jota vahvasti ohjaavat poliittiset intressit. Olemme halunneet tuoda esiin hallituksen sote-esityksen keskeisimmät ongelmat, joista myös asiantuntijat ovat varoittaneet. Nyt perustuslakivaliokunnan kannan myötä valmistelu on saatava oikeille raiteille.

Keskeistä on varmistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat julkisen sektorin järjestämisvastuulla, pääasiallisella tuottamisvastuulla ja että verovarat käytetään oikein. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta on pidettävä kiinni ja tarjottava ihmisille oikeaan aikaan oikeaa palvelua. Julkisten palveluiden pakkoyhtiöittäminen eikä sote-palveluiden laittaminen markkinoille ei ole oikea tie.

Kannatan ihmisten valinnanvapauden lisäämistä. Julkisen vallan on ohjattava yhteisin verovaroin tuotettua palvelukokonaisuutta niin, että ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tavoitteet toteutuvat.

Valinnanvapautta, joka on jo olemassa esimerkiksi terveysasemien tai sairaanhoitopiirien välillä on mahdollista laajentaa hallitusti mm. nykyistä palvelusetelimallia kehittämällä, jolloin julkinen toimija voi vastata kokonaisuuksien toimivuudesta ja laadusta.

Valinnanvapautta on kehitettävä hallittujen ja tarkasti arvioitujen kokeilujen kautta siten, että samanaikaisesti lisätään palveluiden integraatiota ja eheyttä. Ihmisellä ja tarvittaessa hänen edustajillaan on oltava oikeus vaikuttaa omaan hoitoonsa ja hoivaansa nykyistä enemmän.

Sote-uudistuksen suuruisessa muutoksessa henkilöstön oikeudenmukainen ja reilu kohtelu on varmistettava ja ihmisten on saatava arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti.

– SDP:n malli on yksinkertainen:
● Vastuu palveluiden järjestämisestä kootaan esim. 18 alueelle

● Julkinen sektori toimii jatkossakin pääasiallisena palveluntuottajana kuten nykyisinkin. Järjestäminen ja tuottaminen pidetään samassa organisaatiossa, eli tilaajaa ja tuottajaa ei eroteta toisistaan.

● Myös kunta voi toimia palveluiden tuottajana, jos niin päätetään.

● Valinnanvapautta edistetään nykyistä järjestelmää kehittämällä. Sosiaali- ja terveyskeskuksia kilpailuttamalla, ostopalveluin, palvelusetelillä ja ottamalla kokeilujen kautta käyttöön henkilökohtainen budjetointi esim. vammaispalveluihin.

● Valinnanvapautta kehitetään hallittujen ja tarkasti arvioitujen kokeilujen kautta siten, että samanaikaisesti lisätään palveluiden integraatiota ja eheyttä.

● Sosiaali- ja terveydenhuollon perustason toimintaa vahvistetaan ja organisoidaan asiakaslähtöisesti niin, että jokainen pääsee tarpeensa mukaan oikeaan aikaan hoitoon ja hoivaan.

● Johtamista kehitetään ja otetaan systemaattisesti käyttöön parhaita toimintatapoja, joista on paljon hyviä esimerkkejä eri alueilta.

Muutoksessa henkilöstön oikeudenmukainen ja reilu kohtelu on varmistettava ja ihmisten on saatava arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti.